Đội ngũ lãnh đạo - Việt Pharm

Đội ngũ lãnh đạo

I. CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

TS. Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 21/6/1970
Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Kế toán trưởng  – Công ty TNHH Thịnh Phát
Trưởng phòng Quản lý rủi ro – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Phó chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
Chủ tịch HĐQT: Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, Công ty Cổ phần y Dược phẩm VIMEDIMEX; Công ty cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2.
Ths. Nguyễn Ngọc Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 29/7/1972
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng Kế toán lưu kí CTCP Chứng khoán Hòa Bình
Phó Tổng Giám đốc CTCP Y Dược phẩm Vimedimex;
Ủy viên HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Vimedimex 2.
Đội ngũ lãnh đạo
Dược sỹ Nguyễn Tiến Hùng  – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 30/9/1948
Trình độ học vấn: Dược sĩ đại học; Thạc sĩ Kinh tế
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Giám đốc Công ty XNK Y tế II
Chủ tịch HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex
Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Vimedimex 2.
Ông Lê Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 19/6/1984
Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán kiểm toán
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng đấu thầu – thanh quyết toán CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex;
Tổng Giám đốc – CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex;
Đội ngũ lãnh đạo
Ông Trần Đình Huynh – Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 12/01/1959
Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng và công nghiệp; Cử nhân Luật
Từ năm 2006 – Năm 2007: Học viện Tư pháp – Đào tạo nghề luật sư
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng Kế hoạch – Công ty cổ phần xây lắp dầu khí
Phó Giám đốc – Xí nghiệp – Tổng công ty 319
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex;
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.
Đội ngũ lãnh đạo
Bà Phạm Thị Sen – Quyền Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 10/8/1983
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Phó Tổng Giám đốc CTCP Y Dược phẩm Vimedimex;
Giám đốc Chi nhánh CTCP Y Dược phẩm Vimedimex tại Hà Nội;
Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương tại Hà Nội;
Quyền Tổng Giám đốc CTCP Y Dược phẩm Vimedimex
Đội ngũ lãnh đạo
Bà Trần Mỹ Linh – Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty TNHH – Trung tâm phân phối Dược phẩm Vimedimex
Sinh ngày: 18/01/1982
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Nội Tim mạch
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
Phó Tổng Giám đốc: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, Công ty Cổ phần  Dược phẩm Vimedimex 2
Ông Tạ Quang Trường – Phó Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 31/10/1968
Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính Kế toán
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Giám đốc – Công ty TNHH Trung Đông
Kế toán trưởng – CTCP Dược Nature Việt Nam
Kế toán trưởng – Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex
Giám đốc – Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex
Phó Tổng Giám đốc – CTCP Y Dược phẩm Vimedimex
Ông Nguyễn Bá Tuấn – Phó Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 15/10/1990
Trình độ học vấn: Cử nhân Kiểm toán
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Thành viên Ban kiểm soát – CTCP Y Dược phẩm Vimedimex
Trưởng phòng Kế hoạch – CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex
Phó Tổng Giám đốc: CTCP Y Dược phẩm Vimedimex; Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương
Đội ngũ lãnh đạo
Ông Bế Công Sơn – Phó Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 17/05/1983
Trình độ học vấn: Kỹ sư phần mềm
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng tích hợp cổng thanh toán điện tử – Peacesoft
Quản trị hệ thống công nghệ thông tin – HBS Securities
Phó Tổng Giám đốc – CTCP Y Dược phẩm Vimedimex
Ông Trần Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 30/3/1986
Trình độ học vấn: Cử nhân Công nghệ Thông tin
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng Kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Quốc tế;
Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Quốc tế – Chi nhánh Hồ Chí Minh;
Phó Giám Đốc Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex;
Phó Giám Đốc Công ty TNHH MTV Vimedimex Hà Nội;
Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
Ông Phạm Ngọc Quân – Phó Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 06/8/1988
Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán; Cử nhân Hệ thống điện
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần quản lý vận hành dự án Vimefulland;
Giám đốc Khối quản lý vận hành – Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex.
Đội ngũ lãnh đạo
Tạ Thị Thùy Trang – Chánh Văn phòng HĐQT
Sinh ngày: 02/03/1982
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật Kinh Tế
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng Phòng Trợ lý – CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex
Chánh Văn phòng HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex
Đội ngũ lãnh đạo

II. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 2

TS. Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 21/6/1970
Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Kế toán trưởng  – Công ty TNHH Thịnh Phát
Trưởng phòng Quản lý rủi ro – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Phó chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
Chủ tịch HĐQT: Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, Công ty Cổ phần y Dược phẩm VIMEDIMEX; Công ty cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2.
Ths. Nguyễn Ngọc Dung – Ủy viên Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 29/7/1972
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng Kế toán lưu kí CTCP Chứng khoán Hòa Bình
Phó Tổng Giám đốc CTCP Y Dược phẩm Vimedimex;
Ủy viên HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Vimedimex 2.
Đội ngũ lãnh đạo
Dược sỹ Nguyễn Tiến Hùng  – Ủy viên Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 30/9/1948
Trình độ học vấn: Dược sĩ đại học; Thạc sĩ Kinh tế
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Giám đốc Công ty XNK Y tế II
Chủ tịch HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex
Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Vimedimex 2.
Bà Tạ Thị Vân – Ủy viên Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 23/03/1979
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Phó Giám đốc – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam
Phó Giám đốc – Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng
Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex; Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Vimedimex 2.
Đội ngũ lãnh đạo
Ông Nguyễn Xuân Đức – Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 01/01/1989
Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Giám đốc dự án – Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ
Phó Giám đốc Ban Kinh doanh – Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh Doanh – CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex
Tổng Giám đốc – CTCP Dược phẩm Vimedimex 2
Đội ngũ lãnh đạo
Bà Trịnh Ngọc Duyên – Phó Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 01/10/1988
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế|
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Giám đốc khối tại Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex; Phó Tổng giám đốc CTCP Dược phẩm Vimedimex 2.
Dược sỹ Nguyễn Xuân Hướng – Phó Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 25/12/1970
Trình độ học vấn: Dược sĩ cao cấp
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Quản đốc phân xưởng bột cốm và tiêm bột (Betalactam) – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân.
Quản đốc phân xưởng viên nén, bột cốm, tiêm nước và tiêm bột – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 2
Trưởng phòng sản xuất – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gia Nguyễn
Quản đốc phân xưởng bột cốm viên nonbetactam và betalactam- Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Dược Phẩm Éloge France Việt Nam
Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất- Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vimedimex 2.
Dược sỹ Linh Quang Lợi – Phó Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 20/07/1975
Trình độ học vấn: Dược sĩ cao cấp
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Trưởng phòng QA/QC & RD – Công Ty Cổ Phần Dược Á Châu.
Trưởng phòng QA – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân.
Trưởng phòng QA – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cpc1 Hà Nội
Trưởng phòng QA – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gia Nguyễn
Trưởng phòng QA – Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Dược Phẩm Éloge France Việt Nam
Trưởng phòng Kiểm tra đảm bảo chất lượng kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách QA – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vimedimex 2.
Đội ngũ lãnh đạo
Dược sỹ Phạm Văn Sáu – Phó Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 26/04/1973
Trình độ học vấn: Dược sĩ cao cấp
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Phó Tổng giám đốc phụ trách chuyên môn dược kiêm TP Kiểm tra chất lượng – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân.
Trưởng phòng Kế hoạch – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 2.
Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 2.
Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cpc1 Hà Nội.
Phó phòng Đảm bảo chất lượng – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cpc1 Hà Nội.
Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách QC – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vimedimex 2.
Đội ngũ lãnh đạo
Dược sỹ Cao Thị Thu Hằng – Phó Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 25/08/1991
Trình độ học vấn: Thạc sĩ dược học
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
Phó phòng Nghiên cứu và phát triển Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Dược Phẩm Éloge France Việt Nam.
Phó phòng thường trực Phòng Nghiên cứu và phát triển – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vimedimex 2.
Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách RD – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vimedimex 2.

III. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Ds. Đào Ngọc Quynh – Giám đốc trung tâm nghiên cứu phát triển Dược phẩm – Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex
Sinh ngày: 3/10/1964
Trình độ học vấn: Dược sỹ đại học
Các chức vụ đảm nhiệm:
Phụ trách xưởng sản xuất – Trung tâm sâm Việt Nam
Phụ trách xưởng thực nghiệm – Trung tâm khoa học công nghệ Dược Sài Gòn
Phụ trách sản xuất – Công ty CP Dược phẩm Vân Đồn
PTGĐ Cty CP BVP – GĐ Trung tâm sx cao dược liêu công nghệ cao
Chủ tịch HĐQT Cty CP HDP Việt Nam
Chủ tịch HĐQT Cty CP POMAX
Đội ngũ lãnh đạo
GS.TS. Phạm Thị Minh Huệ
Sinh ngày: 05/09/1965
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Dược học
Các chức vụ đảm nhiệm:
Đảng ủy viên, Chủ nhiệm Bộ môn Bào chế, Trường Đại học Dược Hà Nội.
GS.TS. Nguyễn Thanh Hải
Sinh ngày: 11/8/1965
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Dược học
Các chức vụ đảm nhiệm:
Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển, Trưởng Labo thực nghiệm, Xí nghiệp Dược phẩm TW 2 Hà Nội.
Giảng viên Bộ môn Công nghiệp, Phó Trưởng phòng Thí nghiệm Trung tâm, ủy viên thường vụ BCH Công đoàn, Trường Đại học Dược Hà nội
Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nghiệm phụ trách Khoa Y Dược, Đại Học Quốc gia Hà nội.
Bí thư chi bộ Dược khoa, Chủ nhiệm bộ môn Bào chế và Công nghệ Dược phẩm, Phó chủ nhiệm Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.